• darkblurbg
    Resultaat

Klantvragen succesvol beantwoord

Een selectie van resultaten, die ik voor en samen met klanten heb gerealiseerd:

 

Visie- en strategieontwikkeling afgerond

Externe ontwikkelingen vroegen om herijking van het beleid en duidelijke keuzen. Daarvoor blijft strategische reflectie op de toekomst van de organisatie nodig. Met een directieteam is in dat verlengde antwoord gevonden op vragen als: Wat wordt de langere termijnvisie en daarmee focus voor de komende jaren? Welke toegevoegde waarde wil onze organisatie bieden? Hoe vertalen we dit naar missie, visie en strategische doelen, uitmondend in een Business Plan op 1 A4.

Organisatie effectief en efficiënt ingericht

Om de toegevoegde waarde en de organisatiedoelen in een veranderende omgeving te kunnen blijven realiseren was herbezinning op en effectief aanpassen van de organisatiestructuur en sommige bedrijfsprocessen gewenst. De gerealiseerde verbetering is door de klant als waardevol en effectief beoordeeld.

Organisatie-/managementvraagstukken opgelost

Sommige organisatie- en managementvraagstukken vereisen extra aandacht en specifieke kennis. In de praktijk blijkt dat soms symptomen wel worden bestreden, maar de werkelijke oorzaken niet worden weggenomen. Door een ‘buitenstaander’ met een frisse blik naar de situatie te laten kijken, is al vaak bewezen, dat dilemma’s zo sneller en goed kunnen worden opgelost. Zo heb ik al voor veel klanten maatwerk geleverd en daadwerkelijk dilemma’s kunnen oplossen.

Veranderingsprocessen succesvol begeleid

Organisaties en vooral de teams binnen die organisaties moeten snel en effectief kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, om succesvol te kunnen zijn en blijven. Om een verandering resultaatgericht te managen en vooral optimaal te kunnen afronden, beweegt de leidinggevende zich in een spannend krachtenveld met diverse onderstromen. Voorafgaand aan en tijdens verandertrajecten heb ik in veel organisaties blokkades, beperkingen en tegenwerkende krachten kunnen opsporen en zodanig helpen reduceren, dat met effectieve interventies de gewenste doelen van het verandertraject uiteindelijk toch konden worden gerealiseerd.

Teameffectiviteit incl. teamvaardigheid verbeterd

De teamvaardigheid is als vaardigheid tot samenwerken méér dan geschiktheid voor een bepaalde teamrol. Belangrijk is dat ieder teamlid op het juiste moment de bijdrage levert, die nodig is voor het realiseren van de gemeenschappelijke teamdoelen. Vele teams heb ik mogen helpen bij het formuleren van duidelijke teamdoelen, bij de verbetering van de onderlinge interactie en samenwerking, gericht op synergie en het bereiken van de gestelde teamdoelen.

Van confrontatie naar samenwerking

Het samen naar een oplossing zoeken vereist aandacht voor elkaars belangen in plaats van elkaars standpunten. Deze motieven zijn immers de basis voor de standpunten die men tegenover elkaar inneemt. Diverse organisatie heb ik kunnen helpen, door te onderzoeken of de belangen op enige manier met elkaar verenigd kunnen worden, waarna geprobeerd voor beide partijen een acceptabele situatie werd nagestreefd. Door effectief conflictmanagement is samenwerking binnen teams aanzienlijk verbeterd.

Anneke Spanninga
Tormentil 48
8445 RE Heerenveen
+31 (0)6 55 173 174
info@annekespanninga.nl